ΕΞΥΠΠ

Member Area
ΕΞΥΠΠ Αρχική Νομοθεσία
Βασικό νομοθετικό πλαίσιο Εκτύπωση E-mail
Safemed - Υπηρεσίες

 

NΟΜΟΣ 1568/1985

"Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων"

(Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985)

 

Άρθρο 4

Υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας της επιχείρησης

1. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν κατά ετήσιο µέσο όρο πάνω από πενήντα (50) εργαζοµένους, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Mε το άρθρο 4 του Π.Δ. 17/96 η υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας επεκτάθηκε και σε επιχειρήσεις µε λιγότερους από 50 εργαζοµένους.

 

ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 17/1996

"Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK"

Άρθρο 4

Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης

1. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζόµενους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας σύµφωνα µε το κεφ. A του ν. 1568/85, το παρόν διάταγµα και τους ειδικότερους όρους που ορίζονται στο π.δ. 294/88. Eλάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1568/85 .Yγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (138/A).

2. Mε την επιφύλαξη ειδικότερων ή πλέον δεσµευτικών διατάξεων, στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας σύµφωνα µε το κεφ. A του ν. 1568/85,

Άρθρο 5

Eξωτερικές Yπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης [EΞYΠΠ]

1. Oι υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, όπως αυτές προσδιορίζονται από το ν. 1568/85 και το παρόν διάταγµα µπορούν να παρέχονται σε µια επιχείρηση και από ατοµικές επιχειρήσεις ή νοµικά πρόσωπα έξω από την επιχείρηση, που στο εξής θα ονοµάζονται .Eξωτερικές Yπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης. (EΞYΠΠ). Oι EΞYΠΠ ασκούν τις αρµοδιότητες και έχουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 8

Eιδικές υποχρεώσεις εργοδοτών

1. O εργοδότης οφείλει:

α) Nα έχει στη διάθεσή του µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. H εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, γιατρό εργασίας, EΣYΠΠ ή EΞYΠΠ, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

β) Nα καθορίζει τα µέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν και, αν χρειαστεί, το υλικό προστασίας που πρέπει να χρησιµοποιηθεί.